Wolontariusze

Następujący fragment z Wikipedii przypomina czym jest wolontariat.

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. (….) wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej (….).

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. „

W realizacji celów statutowych, nasza Fundacji opierała się jak dotąd wyłącznie na zaangażowaniu wolontariuszy.  Z pewnością również w przyszłości będziemy w jak największym zakresie korzystali z ich pracy, tym bardziej, że w miarę możliwości intensyfikujemy i poszerzamy formy naszej działalności. W szczegolnosci, Fundacja Dantian organizuje różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, szkolenia i spotkania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, które realizowane są praktycznie w 100% przez naszych wolontariuszy.

Jeśli więc to co robimy jest Ci bliskie i zgadzasz się z celami naszej Fundacji:

  • Promocją zdrowego trybu życia, wykorzystującego tradycyjne, głównie dalekowschodnie, systemy ćwiczeń ciała i umysłu, takie jak taiji quan (tai chi chuan), qigong (chi kung) czy japońskie sztuki walki.
  • Realizowaniem programów zapobiegających niepełnosprawności i przywracających sprawność psychofizyczną.
  • Zapobieganiem pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne (bezrobotni, w depresji, itp.)

Dołącz do Nas, to właśnie na Ciebie czekamy!

    Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy:

    1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.)

    2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.)